Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA ÔNG NGÔ PHÚC LÂM QUỸ ĐÓNG

  • BÁO CÁO
    Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

    REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

     

    Xem chi tiết tại đây

  • Tags: