Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA ÔNG PHẠM VĂN TRUNG KIÊN QUỸ ĐÓNG (CẬP NHẬT LẦN 2 + 3)

  • BÁO CÁO
    Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

     

    Xem chi tiết lần 2:  Tại đây

    Xem chi tiết lần 3:  Tại đây

  • Tags: