Báo cáo thường niên

Tin mới

Template: C:\Website\CompanyWebsite\Vinacap\Template\Articles\ArticleDetail.htm hiện không tồn tại

Báo cáo thường niên

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VINACAP trên Upcom

 • Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-SGDHN ngày 29/05/2018 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc “Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP’ và Thông báo số 547/TB-SGDHn ngày 29/05/2018 của Sở Giao dịch chứng khoán  Hà Nội về “Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần viễn thông Điện tử VINACAP”.

  Công ty VINACAP xin thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UpCoM với những nội dung sau:

  -       Tên chứng khoán:

  Cổ phiếu CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP

  -       Loại chứng khoán:

  Cổ phiếu phổ thông

  -       Mã chứng khoán:

  VTE

  -       Mệnh giá:

  10.000 đồng

  -       Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:

  15.600.000 cổ phiếu (Mười lăm triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu)

  -       Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch:

  156.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ đồng)

  -       Ngày giao dịch đầu tiên:

  Thứ ba ngày 05 tháng 06 năm 2018

  -       Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:

  11.000 đồng/cổ phiếu

  -       Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: ± 40% so với giá tham chiếu.

  Trân trọng thông báo./.

   

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  UV HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

          Nơi nhận:

  -       Như trên;

  -       UBCK NN

  -       SGDCKNH;

  -       Đăng website: www.vinacap.vn  

  -       Lưu.

   

   

  (đã ký)

   

   

   

   

  VŨ HỒNG HẠNH

   

  Quý Cổ đông tải thông báo Tại đây

 • Tags: