Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

 • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành:   Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
  • Tên chứng khoán:           Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
  • Mã chứng khoán:            VTE
  • Mã ISIN:                         VN000000VTE2
  • Sàn giao dịch:                  UPCOM
  • Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá giao dịch:         10.000 đồng
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2019
  • Lý do và mục đích:       Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019
  • Tỷ lệ thực hiện:            01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện:      Dự kiến ngày 24/05/2019
  • Địa điểm thực hiện:   Hội trường Công ty VINACAP (Dốc vân, Yên viên,Gia lâm, Hà nội

  Thông báo chi tiết Quý cổ đông tải Tại đây.

   

 • Tags: