Quan hệ cổ đông

Tin mới

Template: C:\Website\CompanyWebsite\Vinacap\Template\Articles\ArticleDetail.htm hiện không tồn tại

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ XOÁT SÉT TÀI CHÍNH

 • Vào ngày 30/6 vừa qua, Hãng Kiểm toàn AASC đã tiến hành công tác soát xét bảng cân đối kế toán của  Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Vinacaptrong 6 tháng đầu năm 2015.

  Các báo cáo bao gồm  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán trong 6 tháng đầu năm 2015

  Công ty TNHH AASC thực hiện công tác xoát sét theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910- Công tác xoát sét báo cáo tài chính.

  Trên cơ sở công tác xoát sét của Công ty TNHH Kiểm toán AASC, AASC không nhận thấy sự kiện nào để kết luận Báo cáo tài chính của Vinacap không phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh chủ yếu, phù hợp với chuẩn mực, Chế độ kế toàn tài chính doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày và báo cáo Tài chính.

   

  Bảng cân đối kế toán

  Bảng cân đối kế toán

  BÁO CÁO KẾT QUẢ XOÁT SÉT TÀI CHÍNH

 • Tags: