Quan hệ cổ đông

Tin mới

Template: C:\Website\CompanyWebsite\Vinacap\Template\Articles\ArticleDetail.htm hiện không tồn tại

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

 • Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cố phần Viễn thông Điện tử Vinacap

  Tháng 8/2015 vừa qua, Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap đã gửi tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước Báo cáo tình hình quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015.

  Bao gồm:

  1. Các hoạt động của hội đồng quản trị.

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

  2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội Cổ đông

  3. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại điều khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán. 

  4. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

  5. Các nội dung cần lưu ý khác.

  Nội dung chi tiết mời tham khảo tài liệu dưới đây:

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

 • Tags: