Quan hệ cổ đông

Tin mới

Template: C:\Website\CompanyWebsite\Vinacap\Template\Articles\ArticleDetail.htm hiện không tồn tại

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

 • Báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cổ phẩn Điện tử Viễn thông Vinacap

  Tháng 06/2015 vừa qua, Công ty Cổ phẩn Điện tử Viễn thông Vinacap đã gửi Báo cáo Tình hình quản trị trong năm 2014

  Nội dung cụ thể bao gồm: 

  1. Các hoạt động của hội đồng quản trị.

  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

  Hoạt động của Hội đồng quản trị.

  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

  2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

  3. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại điều khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán. 

  4. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

  5. Các nội dung cần lưu ý khác.

  Nội dung cụ thể:

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

 • Tags: