Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

  •  

    Quý vị vui lòng xem nội dung chi tiết tại đường link sau đây:

    https://drive.google.com/file/d/1PK6qQY6vpS41H5FTRFwDJR7G5SMDM7sT/view?usp=sharing

  • Tags: