Quan hệ cổ đông

Tin mới

Template: C:\Website\CompanyWebsite\Vinacap\Template\Articles\ArticleDetail.htm hiện không tồn tại

Quan hệ cổ đông

CHÔT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015

  • Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 theo thông báo dưới đây:

    Chôt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

  • Tags: