Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG TIỀN MẶT

  • Mời Quý vị xem chi tiết văn bản theo đường dẫn sau:

    https://drive.google.com/file/d/18M4Porb8w-4R2t-PjAVdCAIKb_WRG0F_/view?usp=sharing

  • Tags: