Quan hệ cổ đông

Tin mới

Template: C:\Website\CompanyWebsite\Vinacap\Template\Articles\ArticleDetail.htm hiện không tồn tại

Quan hệ cổ đông

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU VINACAP TRÊN UPCOM

 • Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã nhận được công văn chấp thuận đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với các nội dung như sau:

  -       Loại chứng khoán:                                                          Cổ phiếu phổ thông;

  -       Mã chứng khoán:                                                            VTE;

  -       Mệnh giá:                                                                        10.000 đồng;

  -      Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:                      15.600.000 cổ phiếu        (Mười lăm triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu).

  -      Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch:                   156.000.000.000 đồng     (Một trăm năm mươi sáu tỷ đồng).

  -       Ngày giao dịch đầu tiên:                                                  Dự kiến ngày 05 tháng 06 năm 2018

  -      Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:                 11.000 đồng/cổ phiếu.

  -       Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên:      ± 40% so với giá tham chiếu.

  Trân trọng thông báo./.

  Quý cổ đông tải thông báo Tại đây

 • Tags: