Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

  • Mời Quý vị xem nội dung chi tiết tại đường link sau:

    https://drive.google.com/file/d/1jnftd-L0aovCvPLlHgSALQEMPc7PYYOS/view?usp=sharing

  • Tags: