Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

  •  

    Mời Quý vị xem nội dung chi tiết tại đường link sau:

    https://drive.google.com/file/d/1WXZyfubQ5NQTY_KynUtYITyOPCWx_qpq/view?usp=sharing

  • Tags: