Quan hệ cổ đông

Tin mới

Template: C:\Website\CompanyWebsite\Vinacap\Template\Articles\ArticleDetail.htm hiện không tồn tại

Quan hệ cổ đông

Ông Đinh Quang Hữu - Thành viên BKS đăng ký bán 28.600 CP

 • (VTE): Ông Đinh Quang Hữu - Thành viên BKS đăng ký bán 28.600 CP

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Quang Hữu

  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

  - Mã chứng khoán: VTE

  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.600 CP (tỷ lệ 0,18%)

  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.600 CP

  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân

  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/07/2018

  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/08/2018.

 • Tags: