Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

29/11/2018

Thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (Theo nguyện vọng cá nhân) và thay đổi tên Chủ tịch HĐQT Công ty.

CBTT BẤT THƯỜNG VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ THAY ĐỔI TÊN CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
18/10/2018

Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP thông báo về ngày trả cổ tức bằng tiền mặt sau:

Tên tổ chức phát hành:  Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Tên chứng khoán:          Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Mã chứng khoán:            VTE

VTE - TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN
12/07/2018

(VTE): Ông Đinh Quang Hữu - Thành viên BKS đăng ký bán 28.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Quang Hữu

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

- Mã chứng khoán: VTE

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.600 CP (tỷ lệ 0,18%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.600 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/07/2018

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/08/2018.

Ông Đinh Quang Hữu - Thành viên BKS đăng ký bán 28.600 CP
03/07/2018

Triển khai Nghị Quyết số 38/18/NQ-HĐQT ngày 22/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP, Tổng Giám đốc Công ty xin Công bố thông tin bất thường về thay đổi nhân sự chủ chốt:

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
03/07/2018

Triển khai Nghị Quyết số 38/18/NQ-HĐQT ngày 22/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP, Tổng Giám đốc Công ty xin thông:

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2018
07/06/2018

Ngày 07/06/2018, Công ty VINACAP đã tổ chức thành cong ĐHĐCĐ 2018 theo đó Đại hội đã thông qua:

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
30/05/2018

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-SGDHN ngày 29/05/2018 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc “Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP’ và Thông báo số 547/TB-SGDHn ngày 29/05/2018 của Sở Giao dịch chứng khoán  Hà Nội về “Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần viễn thông Điện tử VINACAP”.

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VINACAP trên Upcom
28/05/2018

Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã nhận được công văn chấp thuận đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với các nội dung như sau:

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU VINACAP TRÊN UPCOM
23/05/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
26/04/2018

Thông báo gui Cổ đông về chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty VINACAP.

Quý Cổ đông xem thông báo chi tiết Tại đây

TB VỀ CHỐT DSCĐ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY VINACAP 2018
25/05/2017

Công ty VINACAP đã gửi văn bản báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc VINACAP Công bố thông tin về thông tin TV HDQT_BKS_Chủ tịch HDQT_Phó Chủ tịch HDQT_Tổng giám đốc Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022)

VINCAP CÔNG BỐ THÔNG TIN GỬI UBCK NHÀ NƯỚC & TT LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VN (VSD)
18/05/2017

Ngày 17/05/2017, Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

 

ĐHĐCĐ thường niên Công ty vinacap 2017 thông qua BB & NQ đại hội
03/05/2017

Công ty CP Viễn thông Điện tử Vinacap trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Danh sách tải các tài liệu đính kèm của Đại hội.

1: Thư mời họp ĐH Đồng cổ đông tải Tại đây

2: Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ tải Tại đây

3: Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ tải Tại đây

4: Giấy đề cử bầu TV HĐQT NK 3 tải Tại đây

5: Giấy đề cử bầu TV BKS NK 3 tải Tại đây

6: Đơn ƯC bầu TV HĐQT NK 3 tải Tại đây

7: Đơn ƯC bầu TV BKS NK 3 tải Tại đây

8: Sơ yếu LL bầu TV HĐQT & TV BKS NK 3 tải Tại đây

tài liệu tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
17/04/2017

Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP xin gửi đến Quý Cổ đông thông báo v/v: "Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên Năm 2017"

Mời Quý Cổ đông xem và tải thông báo Tại đây

thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên công ty vinacap 2017
01/03/2017

Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP công bố BCTC 2016 đã kiểm toán

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016 CÔNG TY VINACAP
01/07/2016

Triển khai nghị quyết số 71/16/NQ - ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 05 năm 2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 công ty cổ phần Viễn Thông Điện Tử Vinacap

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016 Công ty VINACAP
25/05/2016

Ngày 20 tháng 05 năm 2016, Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐH như sau:

biên bản, nghị quyết đhcđ thường niên năm 2016
07/05/2016

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016
07/05/2016

Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 do Vinacap tổ chức.

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016
07/05/2016

Mẫu giấy đăng kí tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 do Vinacap tổ chức

Đăng kí tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
26/04/2016

Báo cáo thường niên Công ty CP Viễn Thông Điện Tử Vinacap - Năm báo cáo 2015

Báo cáo thường niên - Phụ lục 04
26/04/2016

Download tài liệu Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần viễn thông điện tử Vinacap 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần viễn thông điện tử Vinacap 2015
26/04/2016

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tổ để tổ chức đại hội đồng cổ đông 2016

Chốt danh sách cổ đông tổ để tổ chức đại hội đồng cổ đông 2016
10/03/2016

Báo cáo thường niên năm 2016, Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP

 

báo cáo thường niên năm 2016 công ty vinacap
01/03/2016

Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP, gửi Quý cổ đông báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Nội dung báo cáo tài chính đã kiểm toán, tải Tại đây

bảo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 công ty vinacap
18/11/2015

Tháng 8/2015 vừa qua, Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap đã gửi tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước Báo cáo tình hình quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
31/08/2015

Tháng 8 vừa qua, Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap đã đăng ký thực hiện công bố thông tin báo cáo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
25/08/2015

Tháng 06/2015 vừa qua, Công ty Cổ phẩn Điện tử Viễn thông Vinacap đã gửi Báo cáo Tình hình quản trị trong năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
10/07/2015

Vào ngày 30/6 vừa qua, Hãng Kiểm toàn AASC đã tiến hành công tác soát xét bảng cân đối kế toán của  Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Vinacaptrong 6 tháng đầu năm 2015.

BÁO CÁO KẾT QUẢ XOÁT SÉT TÀI CHÍNH
17/06/2015

Trong tháng 05/2015 vừa qua, Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap đã gửi thư mời tới các cổ đông của Công ty tham gia buổi họp Đại hội Cổ đông thường niên trong năm 2015 tại địa chỉ Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Tổng số 64 - Trang 2/3