Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

  • Kính mời Quý cổ đông ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG theo đường dẫn sau:
     

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP9ZcYb0PmW5MH94sB6q3E7QZjUhTldDbAnK5xdE7lpQb_5w/viewform

  • Tags: