Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

  • Kính mời Quý cổ đông tham dự họp TRỰC TUYẾN theo đường dẫn sau:

    HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/OJV-OEOZ-MUI

  • Tags: