Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

TÀI LIỆU - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  • TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

    1, Giấy đăng ký tham dự - ĐHĐCĐ TN 2022: Xem tại đây

    2, Giấy Ủy quyền tham dự - ĐHĐCĐ TN 2022: Xem tại đây

    3, Thẻ biểu quyết - - ĐHĐCĐ TN 2022: Xem tại đây

  • Tags: