Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

  • Kính mời Quý cổ đông tải THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG theo đường dẫn sau:
     

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Iw8hTc9PQujhMg76SZ7W9UmdeX1Q7B6OJtKgZkmX9V-FIA/viewform

  • Tags: