Quan hệ cổ đông

Tin mới

Template: C:\Website\CompanyWebsite\Vinacap\Template\Articles\ArticleDetail.htm hiện không tồn tại

Quan hệ cổ đông

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

 • Trong tháng 05/2015 vừa qua, Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap đã gửi thư mời tới các cổ đông của Công ty tham gia buổi họp Đại hội Cổ đông thường niên trong năm 2015 tại địa chỉ Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

  Nội dung chính của đại hội:

  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015

  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

  - Thông qua một số tờ trình của HĐQT

  Thông tin cụ thể của thư mời:

  THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

  THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

 • Tags: