Tài liệu doanh nghiệp

Tài liệu doanh nghiệp

Công bố thông tin VTE - Phạm Văn Trung Kiên

 • Phạm Văn Trung Kiên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.602.536 CP

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Trung Kiên
  - Mã chứng khoán: VTE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.602.536 CP (tỷ lệ 10,27%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Hoàng Phương
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em rể - vợ Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 108.160 CP (tỷ lệ 0,69%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.602.536 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Mục đích tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/03/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/03/2021