Tài liệu doanh nghiệp

Tài liệu doanh nghiệp

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 • Nội dung họp:

  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

  - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.

  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về:

  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS  năm 2020;

  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

  (*)Tải thông báo tại đây

 • Tags: