VINACAP KIM LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 07/03/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường Công ty VINACAP, Tầng 3 , Toà N03-T5, khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo,  quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

🌟Tại Đại hội có sự tham gia của:

– Ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
– Bà Vũ Hồng Hạnh – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn, Đại diện vốn góp của Tập đoàn VPNT tại Công ty Vinacap, UV HĐQT Công ty Vinacap
– Ông Phạm Văn Ninh – Trưởng Ban Kiểm soát
– Ông Đinh Quang Hữu – Thành viên BKS
– Ông Vũ Hoàng Công – Thành viên BKS
– Ông Ngô Hữu Tâm – Phó Tổng giám đốc
– Ông Nguyễn Đình Hiếu – Trưởng Ban thư ký
Cùng các Quý Cổ đông Công ty.

🌟Khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Hữu Thanh – Trưởng phòng TCTH tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

🌟Bà Lương Thị Phương Mai –  Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

🌟Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để xin ý kiến biểu quyết của Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.

🌟Mở đầu cho chương trình nghị sự của Đại hội, Bà Vũ Hồng Hạnh – Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày:
– Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2021 và định hướng năm 2022
– Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban TGĐ giai đoạn 5 năm (2017-2022)

🌟Tiếp theo chương trình,  Ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT trình bày:
– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022
– Báo cáo đánh giá của HĐQT giai đoạn 5 năm (2017-2022) và Định hướng SXKD giai đoạn (2022-2027)

🌟Ông Phạm Văn Ninh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
– Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 , Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ban kiểm soát

🌟Ông Ngô Hữu Tâm – Phó TGĐ trình bày tờ trình HĐQT về các vấn cần ĐHCĐ thông qua:
– Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS  năm 2021;
– Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
– Thông qua: Đổi Tên Công ty
– Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.
– Thông qua: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

🌟Tiếp theo chương trình, Đại hội tiếp tục thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp một cách sôi nổi. Nhìn chung, các câu hỏi của cổ đông đã được trả lời đầy đủ, rõ ràng, Đại hội không có ý kiến, kiến nghị gì thêm.

✅ Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội hội đồng cổ đông thường niên 2022. Thay mặt Ban thư ký, Ông Nguyễn Đình Hiếu –  Thư ký Đại hội trình bày dự thảo nội dung Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

🌟Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp đánh dấu một Nhiệm kỳ mới (2022-2027) với những bước tiến mới, kỳ vọng mới. Chúng ta – Những chiến binh của VINACAP hãy luôn sát cánh bên nhau, chung tay chung lòng tạo nên những dấu mốc đặc biệt!
 Một lần nữa, xin chúc mừng  Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP thành công rực rỡ!