VINACAP KIM LONG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Quý vị vui lòng xem nội dung chi tiết tại đường link sau đây:

https://drive.google.com/file/d/1PK6qQY6vpS41H5FTRFwDJR7G5SMDM7sT/view?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục