VINACAP KIM LONG

CHÔT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015

CHÔT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015

Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 theo thông báo dưới đây:

Tin cùng chuyên mục