VINACAP KIM LONG

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Triển khai Nghị Quyết số 38/18/NQ-HĐQT ngày 22/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP, Tổng Giám đốc Công ty xin Công bố thông tin bất thường về thay đổi nhân sự chủ chốt:

–         Ông Ngô Hữu Tâm thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2018 (theo nguyện vọng cá nhân) để tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) đã được bầu theo Nghị Quyết số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

–         Ông Phạm Văn Ninh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2018 (theo nguyện vọng cá nhân) để tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) đã được bầu theo Nghị Quyết số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Quý cổ đông tải thông báo Tại đây

Tin cùng chuyên mục