VINACAP KIM LONG

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 07/06/2018, Công ty VINACAP đã tổ chức thành cong ĐHĐCĐ 2018 theo đó Đại hội đã thông qua:

1.      Kết quả SXKD và kế hoạch SXKD năm 2018 với mức DT tăng 108%, Lợi nhuân tăng 168,76%, chia cổ tức 4%/VĐL.

2.      Đại hội đã bầu bổ sung thay thế TV HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

2.1.          Thông qua “Kết quả bầu cử đối với Ông Trần Quốc Việt và Ông Ngô Hữu Tâm là TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022). Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP nhiệm kỳ III (2017-2022)” gồm 5 thành viên như sau:

(1).  Ông Trần Quốc Việt (bầu bổ sung).

(2).  Ông Ngô Hồng Quân

(3).  Ông Trần Xuân Thái

(4).  Bà Vũ Hồng Hạnh

(5).  Ông Ngô Hữu Tâm (bầu bổ sung).

2.2.          Thông qua: Kết quả bầu cử đối với Ông Đinh Quang Hữu và Ông Phạm Văn Ninh là TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022). Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm 4 thành viên như sau:

(1).  Ông Đinh Quang Hữu (bầu bổ sung).

(2).  Ông Nguyễn Quang Trình

(3).  Ông Vũ Hoàng Công

(4).  Ông Phạm Văn Ninh (bầu bổ sung).

2.3.          Thông qua Kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022):

Ông Ngô Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

2.4.          Thông qua Kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022):

Ông Trần Xuân Thái – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

 

Quý cổ đông tải Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 Tại đây.

Tin cùng chuyên mục