VINACAP KIM LONG

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim long trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

 1. Thời gian và địa điểm họp:
 • Thời gian     : 08h00 thứ hai, ngày 22 tháng 05 năm 2023.
 • Địa điểm      : Hội trường Công ty cổ phần Vinacap Kim Long
 • Địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
 1. Điều kiện tham dự:
 • Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Danh sách cổ đông của Công ty CP Vinacap Kim long tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đến hết ngày 28/04/2023.
 1. Nội dung chính của Đại hội thông qua:

3.1.  Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023:

– Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2022 và định hướng năm 2023

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

3.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

3.3. Thông qua tờ trình của HĐQT về:

– Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKSnăm 2022;

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

 • .
 1. Tham dự Đại hội
 • Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11h00 thứ sáu ngày 19/05/2023 bằng điện thoại, fax hoặc e-mail về Ban tổ chức theo địa chỉ:
 • Phòng Tổ chức Tổng hợp – Công ty Cổ phần Vinacap Kim long
 • Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
 • Trường hợp vì lý do cá nhân, Quý vị Cổ đông có thể đăng ký hoặc Uỷ quyền qua số điện thoại: 0243.5377989 / 35378051 – fax: 024.35377988 –

Liên hệ:   Mrs Khuyên 0944 439 576 – Email: khuyenlt@vinacap.vn.

 • Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết của mình, Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền (ủy quyền cho một người mà Quý Cổ đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho TV HĐQT Công ty).
 • Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) kèm theo CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân(bản chính).
 • Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý vị cổ đông tự trang trải.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được Công ty gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông): http://www.vinacap.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

Tin cùng chuyên mục