VINACAP KIM LONG

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020.

Xem chi tiết tại đây

Tin cùng chuyên mục