VINACAP KIM LONG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Mời Quý vị xem nội dung chi tiết tại đường link sau:

https://drive.google.com/file/d/1WXZyfubQ5NQTY_KynUtYITyOPCWx_qpq/view?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục