VINACAP KIM LONG

ÔNG ĐINH QUANG HỮU – THÀNH VIÊN BKS ĐĂNG KÝ BÁN 28.600 CP

ÔNG ĐINH QUANG HỮU – THÀNH VIÊN BKS ĐĂNG KÝ BÁN 28.600 CP

(VTE): Ông Đinh Quang Hữu – Thành viên BKS đăng ký bán 28.600 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Quang Hữu

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

– Mã chứng khoán: VTE

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.600 CP (tỷ lệ 0,18%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.600 CP

– Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/07/2018

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/08/2018.

Tin cùng chuyên mục