VINACAP KIM LONG

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Kính mời Quý cổ đông ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG theo đường dẫn sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP9ZcYb0PmW5MH94sB6q3E7QZjUhTldDbAnK5xdE7lpQb_5w/viewform

Tin cùng chuyên mục