VINACAP KIM LONG

PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính mời Quý cổ đông tham dự họp TRỰC TUYẾN theo đường dẫn sau:

HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/OJV-OEOZ-MUI

Tin cùng chuyên mục