VINACAP KIM LONG

T/B: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TV HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG TV HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2017-2022) THEO VĂN BẢN CỦA TẬP ĐOÀN VNPT

T/B: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TV HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG TV HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2017-2022) THEO VĂN BẢN CỦA TẬP ĐOÀN VNPT

Tên chứng khoán: Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP

Mã chứng khoán: VTE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Quý cổ đông tải thông báo Tại đây

Tin cùng chuyên mục