VINACAP KIM LONG

TB VỀ CHỐT DSCĐ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY VINACAP 2018

TB VỀ CHỐT DSCĐ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY VINACAP 2018

Thông báo gui Cổ đông về chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty VINACAP.

Quý Cổ đông xem thông báo chi tiết Tại đây

Tin cùng chuyên mục