VINACAP KIM LONG

THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Kính mời Quý cổ đông tải THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG theo đường dẫn sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Iw8hTc9PQujhMg76SZ7W9UmdeX1Q7B6OJtKgZkmX9V-FIA/viewform

Tin cùng chuyên mục