VINACAP KIM LONG

THÔNG BÁO – Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO – Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên Tổ chức phát hành   : Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long

Tên giao dịch                : Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long

Trụ sở chính                  : Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Điện thoại                     : (84.24) 35377989      – Fax: (84.24) 35377988

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán           : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long

Mã chứng khoán            : VTE

Loại chứng khoán          : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch        : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch                 : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày  03  tháng  04   năm 2024.

 1. Lý do và mục đích:
  • Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông

 • Tỷ lệ thực hiện:
  • Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện (tổ chức Đại hội): Ngày 17  tháng 04 năm 2024.
 • Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Vinacap Kim long – Địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
 • Nội dung họp:
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 • Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.
 • Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

 • Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Mr Nguyễn Đình Hiếu – ĐT: 0989099549

Công ty Cổ phần Vinacap Kim long

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà số 166 Phố Trần Vỹ, Phường Mai dịch, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Thong bao – dang ky tham du DHDCD thuong nien 2024

 

Tin cùng chuyên mục