VINACAP KIM LONG

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính mời Quý cổ đông tải VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1AMAdMDaixjXQsK8TickPkdKIS093XoyX/view?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục