VINACAP KIM LONG

VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN.

VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 • Tên tổ chức phát hành:   Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
 • Tên chứng khoán:           Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
 • Mã chứng khoán:            VTE
 • Mã ISIN:                         VN000000VTE2
 • Sàn giao dịch:                  UPCOM
 • Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch:         10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2019
 • Lý do và mục đích:       Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019
 • Tỷ lệ thực hiện:            01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện:      Dự kiến ngày 24/05/2019
 • Địa điểm thực hiện:   Hội trường Công ty VINACAP (Dốc vân, Yên viên,Gia lâm, Hà nội

Thông báo chi tiết Quý cổ đông tải Tại đây.

Tin cùng chuyên mục