VINACAP KIM LONG

CÔNG BỐ THÔNG TIN VTE – PHẠM VĂN TRUNG KIÊN

CÔNG BỐ THÔNG TIN VTE – PHẠM VĂN TRUNG KIÊN

Phạm Văn Trung Kiên – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 1.602.536 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Trung Kiên
– Mã chứng khoán: VTE
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.602.536 CP (tỷ lệ 10,27%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Hoàng Phương
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em rể – vợ Chủ tịch HĐQT
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 108.160 CP (tỷ lệ 0,69%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.602.536 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Mục đích tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thoả thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/03/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/03/2021

Tin cùng chuyên mục