VINACAP KIM LONG

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY VINACAP 2017 THÔNG QUA BB & NQ ĐẠI HỘI

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY VINACAP 2017 THÔNG QUA BB & NQ ĐẠI HỘI

Ngày 17/05/2017, Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

1: Biên bản đại hội, tải Tại đây

2: Nghị quyết đại hội, tải Tại đây

Tin cùng chuyên mục