VINACAP KIM LONG

TÀI LIỆU – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TÀI LIỆU – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1, Giấy đăng ký tham dự – ĐHĐCĐ TN 2022: Xem tại đây

2, Giấy Ủy quyền tham dự – ĐHĐCĐ TN 2022: Xem tại đây

3, Thẻ biểu quyết – – ĐHĐCĐ TN 2022: Xem tại đây

Tin cùng chuyên mục