VINACAP KIM LONG

TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP kính mời Quý cổ đông Công ty tham khảo, dowload tài liệu để đăng ký tham dự đại HĐCĐ thường niên Công ty năm 2015.

Danh sách tài liệu của Quý cổ đông:

1: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ năm 2015, tải Tại đây

2: Thư mời họp ĐHCĐ 2015, tải Tại đây

3: Giấy đăng ký ĐHCĐ 2015, tải Tại đây

4: Giấy UQ tham dự ĐHCĐ 2015, tải Tại đây

Tin cùng chuyên mục