VINACAP KIM LONG

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Nội dung họp:

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

– Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.

– Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về:

– Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS  năm 2020;

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

(*)Tải thông báo tại đây

Tin cùng chuyên mục