VINACAP KIM LONG

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THƯ MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

 1. Thời gian và địa điểm họp:
 • Thời gian     : 08h30 thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2019.
 • Địa điểm      : Hội trường Công ty VINACAP.
 • Địa chỉ         : Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
 1. Điều kiện tham dự:
 • Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Danh sách cổ đông của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 09/5/2019 theo Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số 1341/TB-VSD ngày 24 tháng 4 năm 2019.
 1. Nội dung chính của Đại hội thông qua:
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 • Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.
 • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về:
 • Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS  năm 2018;
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
 • Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

 

 1. Tham dự Đại hội
 • Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11h00 thứ năm ngày 23 tháng 05 năm 2019 bằng điện thoại, fax hoặc e-mail về Ban tổ chức theo địa chỉ:
 • Phòng Tổ chức Tổng hợp – Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
 • Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
 • Trường hợp vì lý do cá nhân, Quý vị Cổ đông có thể đăng ký hoặc Uỷ quyền qua số điện thoại: 0243.5377989 / 35378051 – fax: 024.35377988 –

Liên hệ:   Mr Xuân – 0919.26.85.85 – Email: xuanla@vinacap.vn;

                  Mr Thanh-0906.248.666- Email: thanhnh@vinacap.vn.

 • Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết của mình, Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền (ủy quyền cho một người mà Quý Cổ đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho TV HĐQT Công ty).
 • Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) kèm theo CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân(bản chính).
 • Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý vị cổ đông tự trang trải.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được Công ty gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông): http://www.vinacap.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

UV HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu.

(đã ký)

VŨ HỒNG HẠNH

 

Quý cổ đông Dowload Thư mời họp, Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền Tại đây

Tin cùng chuyên mục