VINACAP KIM LONG

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

1.        Thời gian và địa điểm họp:

–         Thời gian       : 08h00 thứ 5, ngày 07 tháng 06 năm 2018.

–         Địa điểm        : Hội trường Công ty VINACAP.

–         Địa chỉ           : Dốc Vân, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

2.        Nội dung chính của Đại hội thông qua:

–         Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

–         Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.

–         Báo cáo của Hội đồng quản trị về:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS  năm 2017;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

–         Miễn nhiệm và  bầu bổ sung thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

–         Miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.

–         Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

–         Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

3.        Chương trình nghị sự và các tài liệu kèm theo gửi Quý Cổ đông:

–         Thông báo mời họp ĐHCĐ 2018 tải Tại đây.

–         Giấy đăng ký dự họp ĐHCĐ 2018 tải Tại đây.

–         Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2018 tải Tại đây.

–         Giấy đề cử bầu bổ sung TV HĐQT NKIII 2018 tải Tại đây.

–         Giấy đề cử bầu bổ sung TV BKS NKIII 2018 tải Tại đây.

–         Sơ yếu Lý lịch ĐHCĐ 2018 tải Tại đây.

–         Đơn ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT NKIII 2018 tải Tại đây.

–         Đơn ứng cử bầu bổ sung TV BKS NKIII 2018 tải Tại đây.

Tin cùng chuyên mục